PRIVACY STATEMENT

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als jouw behandelaar een dossier aanleg. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit dossier bevat jouw persoonsgegevens, aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk of van belang (kunnen) zijn, bijvoorbeeld  woon- en werksituatie, hobby’s, gezinssituatie/burgerlijke staat. Of gegevens die, na jouw uitdrukkelijke toestemming, zijn opgevraagd bij jouw huisarts of een andere zorgverlener.

Als  behandelaar doe ik mijn uiterste best om jouw privacy conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen door zorgvuldig om te gaan met jouw persoonlijke en medische gegevens en door te zorgen dat onbevoegden geen toegang tot diev gegevens hebben.

Doel gegevensvastlegging:

 • acupunctuurbehandeling,
 • administratie, maken van afspraken,
 • innen van consultkosten,
 • facturering t.b.v. cliënt,
 • voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. belastingaangifte).

Ik noteer in jouw dossier:

 • naam, adres, woonplaats,
 • telefoonnummer,
 • e-mailadres,
 • geboortedatum.

Bijzondere persoonsgegevens:

 • Burger Service Nummer (BSN),
 • medische gegevens,
 • relevante zaken m.b.t. seksualiteit,
 • relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport),
 • contactgegevens van de huisarts.

Bij minderjarigen < 16 jaar:

 • naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders,
 • schriftelijke toestemming van beide ouders.

Bewaartermijn dossier:

 • 15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO).

Jouw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

 • om (na jouw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;
 • voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van jouw therapeut;
 • voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;
 • geanonimiseerd (na jouw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek.
  Indien ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan wordt om jouw toestemming gevraagd.

Op de zorgnota staan de volgende gegevens:

 • naam, adres, woonplaats,
 • klantnummer en/of geboortedatum,
 • BSN,
 • de datum van de behandeling,
 • korte omschrijving van de behandeling,
 • de kosten van het consult.

Jouw rechten:

 • bij de intake vraag ik toestemming voor het vastleggen en verwerken van jouw gegevens;
 • ik noteer jouw toestemming in jouw dossier;
 • ik noteer niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;
 • je hebt het recht op intrekking van verleende toestemming*;
 • je hebt het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;
 • je hebt het recht om een klacht in te dienen over hoe ik met jouw persoonsgegevens omga bij mij en bij de Autoriteit Persoonsgegevens autoriteitpersoonsgegevens.nl;
 • ik wijs jouw op mijn privacy beleid en waar je deze kunt vinden.

* Dit kun je schriftelijk of per e-mail aan mij melden.

Met betrekking tot contact per e-mail, online informatie opvragen door cliënt en online afspraken maken:

 • er wordt gebruik gemaakt van een beveiligd systeem.

Met betrekking tot mijn website en Facebook pagina:

 • berichten die je plaatst op mijn Facebook pagina zijn openbaar toegankelijk.

Ik tref maatregelen om jouw gegevens te beschermen:

 • technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.)
 • organisatorisch (afspraken en overeenkomsten).

Meldplicht datalekken:

 • Ik beschik over een protocol datalekken.

Mijn dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen.
Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG