Algemene voorwaarden

Definities

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake levering van goederen en diensten van Karina Schwencke Acupunctuur, gevestigd te Zutphen, onder KVK nummer 76341755.
 2. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien tussen alle betrokken partijen een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst is bereikt.
 3. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Karina Schwencke Acupunctuur.
  Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst goederen of diensten afneemt van opdrachtnemer.
 4. Waar in deze voorwaarden gesproken word over ‘volledige behandeling’ heeft dit betrekking op het geheel aan behandelingen die worden verricht met het doel de oorspronkelijke klachten van de opdrachtgever tegen te gaan.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien de behandelaar niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de behandelaar in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 7. Indien een of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter nietig worden verklaard tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Totstandkoming overeenkomst

 1. Hieronder wordt verstaan dat de opdrachtgever een mondelinge dan wel schriftelijke afspraak heeft gemaakt met opdrachtnemer tot een enkele dan wel volledige behandeling.
 2. Karina Schwencke Acupunctuur is gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door Karina Schwencke Acupunctuur verrichtte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

Prijzen

 1. De opdrachtgever wordt geacht de door opdrachtnemer gehanteerde tarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. De door opdrachtnemer opgegeven tarieven zijn vrijgesteld van BTW.
 2. Alle prijzen op die Karina Schwencke Acupunctuur hanteert voor de diensten, op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Karina Schwencke Acupunctuur te allen tijde wijzigen.

Betalingen en betalingstermijn

 1. De klant moet declaraties direct na behandeling, per pin of contant, aan Karina Schwencke Acupunctuur betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd na totstandkoming van de overeenkomst optredende wijzigingen in de kostprijs van de door opdrachtnemer verschuldigde prestatie(s), ten gevolge van verhoogde arbeids- en materiaalkosten, sociale lasten, heffingen van overheidswege, valutakoersen en verdere hier niet genoemde onvoorziene omstandigheden aan opdrachtgever door te berekenen, voor zover dit redelijk kan worden geacht.
 3. Iedere afspraak waarbij al dan niet een behandeling heeft plaatsgevonden of minimaal 24 uur van te voren is afgezegd bij verhindering wordt in rekening gebracht.
 4. Klachten betreffende de rekeningen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door Karina Schwencke Acupunctuur bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de rekening te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht.
 5. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen daarbij tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde wettelijke rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag.
 6. Bij de bestelling van goederen geldt een afnameverplichting voor de opdrachtgever van alle bestelde goederen.
 7. Door Karina Schwencke Acupunctuur geleverde goederen kunnen niet retour worden gebracht of omgeruild ongeacht de staat van de verpakking.

Aansprakelijkheid

 1. Worden bepaalde onderdelen van de Overeenkomst door derden vervuld, dan is opdrachtnemer voor deze onderdelen en voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk.
 2. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele onverwachte bijwerkingen van de behandeling waarvan alvorens de behandeling te starten niet afdoende reden was om aan te nemen dat deze bijwerkingen zouden kunnen optreden.
 3. De opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor het uitblijven van het beoogde effect tijdens of na een behandeling.

Toepasselijk recht, vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Op deze Algemene Voorwaarden alsmede alle zaken waarop deze voorwaarden van kracht zijn is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen over de interpretatie of toepassing van deze Algemene Voorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 3. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn.
 4. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Karina Schwencke
 5. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daar (www.acupunctuurschwencke.nl/algemene-voorwaarden)

Wij hopen natuurlijk dat u tevreden bent over onze dienst verlening maar het kan natuurlijk gebeuren dat er een probleem is of dat u een klacht heeft.

We willen u dan vragen deze klacht bij ons te melden zodat we kunnen zoeken naar een oplossing. Komen we er dan als nog niet uit dan kunt u contact opnemen met de KAB.

Hieronder vindt u de procedure zoals we deze sinds januari 2017 verplicht zijn om vanuit overheidswege te volgen.

Uw acupuncturist is lid van de NVA

Dat betekent dat u kunt vertrouwen op zijn/haar vakkundigheid en kwaliteit. Echter, in elke behandelrelatie kan een probleem ontstaan, bijvoorbeeld over de communicatie, bejegening, een nota, de behandeling of het resultaat ervan. Helaas komen in de gezondheidszorg ook ernstige klachten voor. Denkt u hierbij aan letsel, intimidatie, ongewenste handelingen, schending van uw privacy of andere zaken, die u niet in orde acht.

Klachten

Volgens de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) is een zorgaanbieder de eerst aangewezen persoon om zich in te spannen een conflict met een patiënt/cliënt op te lossen. Daarvoor staat een wettelijke termijn van maximaal 6 weken. Het prettigst is als therapeut en klager samen het gerezen probleem uit de weg kunnen ruimen. Komt u er samen niet uit of is communicatie niet meer mogelijk dan kan in deze eerste periode de klachtenfunctionaris worden ingeschakeld.

Klachtenfunctionaris

Heeft u een klacht over een behandeling of over uw behandelaar en lukt het niet die samen met de acupuncturist op te lossen, dan kunt u contact opnemen met de KAB. De klachtenfunctionaris van de NVA is de persoon die vervolgens met u in contact zal treden. De Klachtenfunctionaris kan u helpen uw klacht te formuleren. Soms is het al voldoende dat u uw verhaal kunt vertellen en ziet u af van verdere actie. Soms kan er bemiddeld worden en maakt men met u een afspraak over de vervolgstappen.

Geschilleninstantie KAB

Blijkt het niet mogelijk uw geschil met de betrokken therapeut, met hulp van de Klachtenfunctionaris, op te lossen, dan zal de klachtenfunctionaris u verwijzen naar de Geschilleninstantie Koepel Alternatieve Behandelwijzen (KAB). Deze onafhankelijke commissie behandelt uw klacht uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk, onder voorzitterschap van een jurist.
Werkt uw therapeut in loondienst dan worden eventuele klachten behandeld door de geschilleninstantie van de werkgever.

Tuchtcollege en Inspectie Gezondheidszorg (IGZ)

Is er duidelijk sprake van een tuchtwaardige klacht, dan verwijst de klachtenfunctionaris u naar het College van Toezicht NVA, het tuchtcollege van de NVA. Dit college, onder voorzitterschap van een jurist, behandelt ernstige klachten tegen NVA-leden en kan indien nodig de Inspectie voor de Gezondheidszorg inschakelen. In zeer ernstige gevallen kan de klachtenfunctionaris direct melding naar de IGZ doen.

Contact

De gegevens van de NVA vindt u hieronder. Neem bij vragen gerust contact op met het secretariaat. Voor meer informatie kunt u terecht op www.acupunctuur.nl

t+31(0)33 4616141
van Persijnstraat 17
nva@acupunctuur.nl
btw NL0090.68.533.B01
ma t/m vr 9-12 uur
3811 LS Amersfoort

Opgesteld op 17 juli 2020

 

Disclaimer

De inhoud van deze website is van algemene aard, ten aanzien van de activiteiten van  Karina Schwencke Acupunctuur. Jij bepaalt zelf de waarde ervan voor jouw eigen situatie. Jij blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die je onderneemt of laat, aangaande jouw gezondheid. Ik adviseer je  om een huisarts te raadplegen als je informatie en advies wilt hebben aangaande jouw specifieke gezondheidssituatie. Karina Schwencke Acupunctuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.